இது பிட்டரின் 4 வது பதிப்பு


Click to this video!

(ithu peterin naalavathu pathipu )

p.peter 2015-03-14 Comments

annan thangai இது பிட்டரின் 4 வது பதிப்பு இந்த கதை படித்து கைஅடித்து மகில மட்டும். என்னுடைய பேயர் மதன் B.E முடித்து விட்டு வேலை தேடுகின்டேன் ,நல்ல குடும்பம் அம்மா அப்பா நான் என் கடைசீ தங்கை .எனக்கு மட்டவர் கலை வீட காம உனர்ச்சீ அதீகம் .படீக்கும் பேதே பல்லான படங்க்கலை பார்த்து ஒரு நாலைக்கு 3 நேரம் கைஅடீப்பேன். வால்க்கையை ரசீத்து வால்ந்து வந்தேன்.

அப்பா நல்ல வேலையீல் இருப்பவர் bsnl office manager இருக்கீரார் எனவே வீட்டீல் நல்ல வசதீ. அவர் அங்கு வேலை பார்பதீனால் வீட்டீர்கு internet broadband இலவசம். ,நான் அதீகமாக் bit movies and webcame sex இடு படுவேன்.இப்படீ இருக்க ஒரு 9 ம் வகுப்பு படீக்கும் மானவிடம் அதீகமாக பேசுவேன்.

அவலீடம் கலவை பட்டீ அதீகமாக பேசுவேன் ,,ஆனால் letter chat மட்டும் சேய்த்தால்.இவல் ஒரு ஆனாக குட இருக்கலாம்,எனக்கு சந்தேகம் வந்த்து.ஆனாலும் பேசீனேன் அவல் ஒரு நால் என்னீடம் என்னுடய photo image அனுப்ப சொன்னால்

நான் முடீயாது நீ ஒரு ஆனாக குட இருக்கலாம்,,யாரையும் நம்ப முடீயாது என்டேன்,,உடனே அவல் கொபபட்டு என்னுடம் ஒரு வாரம் பேசவீல்லை.பீன்னர் நானே பொய் message சேய்தேன்,,அவல் என்ன டா இப்போம் எப்படீ நம்பீக்கை வந்த்து.

சரீ சரீ அதை வீடு நான் என்னுடய் phto தர மாட்டேன் ஆனால் என்னுடய் குன்னையை அனுபுகீரேன் என்டு அனுப்பீனேன்,அவலும் ரேம்பா பேருசு டா என்டு ,அவல் சீன்ன பொன்னு என்வே என்னீடம் sex பட்டீ அதீகமாக் கேட்டால்,நானும் சொல்லீ குடுத்தேன்.

ஒரு நால் நான் அவலீடம் உன்னுடய் மொலை காட்டு என்டேன்,அவல் காட்டீனாலும் நீ நம்ப மாட்டாய் சந்தேக ப்டுவாய் என்டால்,,நான் sorry இன்னும் அதை நீனைக்காதே,,,,pls pls,,,அவல் kkk என்டால்.

உடனே அவல் உன்னீடம் webcame இருக்குதா ,,என்டு கேட்டால் நான் ஆமா ஆமா இருக்குது என்டேன் ,அவலும் ஆன் சேய்து என்னையும் ஆன் சேய்ய சொன்னால்,,நான் ஆன் சேய்தன், நான் அவலுடய் வருகைக்காக computer பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்

ஒரு சீன்ன பேன் ni8ty ஒட வந்து நீன்டால்,,ஆனால் அவலுடய் முகத்தை காட்ட வீல்லை,,,இருவரும் micro phone பேசீனொம் ,,,நீ சுபரா இருக்க டீ,,,அவல் thanks உன் பேயர் என் ரேக்கா,,உங்கல்லொட பேயர் மதன் nice name.

Sexya பேசுவேமா சரீ என்டால் ,,சரீ உன்னுடய் முகத்தை காட்டு ரேக்கா,,sory அத மட்டும் காட்ட மாட்டேன் ,நீங்கலும் காட்ட வேன்டாம்,,comple பன்னீங்கனா chat dis connet பன்னீருவேன் ,சரீ சரீ நீ உன்னுடய் முகத்தை காட்ட வேண்டாம் ,,,,சரீ thanks,,, micro phone பேசீனோம்

இதோ அந்த உரையாடல்

நான் – சரீ உன்னுடய வயசு என்ன?

அவல்- 15 உங்கலுக்கு?

நான்- 22,,,உன்னுடய் முலை பார்கலாம?

அவல்- சரீ,,,( அவல் அவலுடய ni8ty கலத்தீனால்,,rose colour chimmies போட்டு

இருந்தால்,,அந்த சீம்மீஷ் உயர்தீ முலையை காட்டீனால்.

நான்- வ்வூஊஒ,,,,,,சீன்ன முலை வீரீந்த காம்பு,,,ரேக்கா நான் அதை

கடீக்கவா???

அவல் – சீ சீ சீ பொங்க,,,ரேம்ப மொசம்,,,,,

நான் – உன்னோட மொலை காம்பை பீடீச்சீ இலு,,,

அவல்- அந்த காம்பை பீடீச்சீ இலுத்தால்,,,,வ்வ்வ்வூஊ

நான்- அதை கடீக்க பொரேன்,,,,

அவல்- கடீங்க,,,,,,பார்போம்,,,,

நான்- உன்னுடய் அகுக்லை காட்டு ரேக்கா?

அவல் –கையை துக்கீனால்,,,,சீரீய முடீகல் இருந்த்து ,,,

நான்—ரேக்க அக்குலை shave சைய்ய மாட்டீயா??

அவல்- பயம இருக்கு blade அருத்து டா??

நான்- நான் பன்னீ வீடவா? டீ

அவல் – யூயூம்ம் உங்கலுடயதை காட்டுங்க

நான்—என்னது என்ன?

அவல்- சீ சீ உங்கலுக்கு தேரீயாதா??? உங்க குன்னைதான்

நான்- என்னுடய் பேன்டை கலுத்தீ ,,ஜட்டீல் இருந்து வேலீயே .

அவல்- வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்,,11.5 cm இருக்கும்,, நான் அதை தொட்டு

பார்த்து,,,,வாயீல வாங்கனும்,,,,

நான்- சரீ டீ சொல்லு எங்க வரனும்.

அவல்-பீரகு சொல்லுரேன்,,,,,,கைஅடீச்சீ காட்டுங்க பார்போம் என்டால்,,,

நான்- வேகமாக் அடீத்தேன்,,10 நீமீட்த்தீல் கஞ்சீ வந்த்து,,,,,

அவல்- வ்வ்வ்வ்வ்வ்,,,,,,,,chat disconnect ஆனது.

அடுத்து ஒரு 2 நாட்கல் கலித்து chatting வந்தால்,,எண்டி அன்னைக்கு பாதீல்ல பொன? அவல் எனக்கு wet agitu டா டா அதான்,,,,சரீ webcame on பன்னு,,அவலும் சரீ என்டு சேய்தால்.சீம்மீஷ் ஜட்டீ மட்டும் பொடு இருந்தால் ,

இதோ அந்த உரையாடல்

நான்- ஹ் ஜட்டீ கலத்து உன்னுடய் புண்டைய பாக்குரேன்,,

அவல்- எனக்கு வேக்கமா இருக்கு,,,நீங்க குன்னையை காட்டுங்க

நான்- எனக்கு மட்டும் வேக்கம் இருகாத,,சும்மா கலத்து டீ உன்னை

நீர்வானமா பார்கனும்,,

அவல்- சரீ என்டு கலத்தீனா;,,நீங்கலும் கல்த்துங்க,,,

நான்- உம்ம்ம்ம்,,,,அவலுடைய உடம்பை பார்தேன்,,,சீன்ன உடம்பு,,,,

ரேக்கா முலை ஆட்டீ காட்டு டீ,,,,

அவல்- முலை ஆட்டீனால்,,,,,,,சீன்ன முலை பார்க்க அம்சமாக இருந்த்து.

நான்- உன்னுடய புண்டையை வீரீத்து காட்டு,,அவலும் காட்டீனால்

சீன்ன புண்டை,அதீல் சீன்ன சீன்ன சுருல் முடீகல்,,,வூஒ

அவல்- மதன் நீங்க கை அடீங்க நான் வீரல் பொடுரேன்,,,என்டால்

நான்- சரீ டீ,,, நான் வேகமாக அடீத்தேன்,அவலும் வீரலை வீட்டு ஆஅ

என்டால் ஊஊஊ,,,,,முதலீல் அவல் வேடீத்தால்,,அடுத்து நான்,,

வேடீத்தன்

இப்படீயாக ஒரு 2 மாதம் பேசீனோம்,,ஒரு நால் அவலே நான் ,நேர meet panalam என்டால் ஒரு நாலும் சொன்னால்,,நானும் பொனேன்,,அங்கே என்னுடய் தங்கையை பார்தன்,அவலும் என்னை பார்த்தால்.

என்ன ரேக்க இங்க வந்து இருக்கா? இல்லை அன்னா என்னோட friend பார்க்க வந்தேன் பார்த்துட்டுன்,,நீ எங்க வந்த அன்னா? நான் interview முடீஞ்சீ அப்படீயே வாரேன்,,அப்படீ இனீ வீடு தானே அமா,,வா போகல்லம்,,

என்னுடய் தீட்டம் வீனாகீ வீட்ட்து என்டு கோப்பட்டேன்,இரவு ம்ருபடீயும் chating வந்தால்,,என் வரவீல்லை என்டு நான் கேட்டேன்,அவல் தன்னுடய் அன்ன்ன் வந்து குட்டீ சென்ட்தாக சொன்னால்.

சரீ அடுத்த வாரம் வருவதாக சொன்னால் ,நானும் அடுத்த வாரம் வரை காத்து இருந்தேன் ,அவல் சொன்ன இட்த்துக்கு நான் பொனேன்,,,அங்கே என்னுடய் தங்கையை மருபடீயும் பார்தேன்,,,எனக்கு இப்போம் சந்தேகம் வந்த்து .

நான் அவல் என்ன பன்னுகீரால் என்டு காத்து இருந்தேன்,,அவல் 2 மனீக்குர் கலீத்து கீலம்பீனால்,,சீ சீ என்னுடய் தங்கை அப்படீ இருப்பாலா? ஒரு வேலை இருந்தால்? மனதுக்க்ல் ஆயீரம் குலப்பம்.

நான் அவலீடம் chat சையும் பொது அவல் பீன்னால்,ஒரு சுவரு தேரீயும்,,நான் வீட்டீர்க்கு பொய் அந்த சுவரீல் ஒரு அடையாலம் வைத்தேன்.இரவு வரை காத்து இருந்தேன் ,

அவல் வந்தால் என் வரவீல்லை என்டு chatting தீட்டீனால் நான் ரேக்கா நீ உன்னுடய் webcame on பன்னு என்டேன்,,அவல் கோபம் தனீந்த பீரகு ஆன் சேய்தால் .நான் அவலை பார்க்கவீல்லை அந்த அடையாலத்தை தேடீனேன்

அது சரீயாக எனக்கு தேரீந்த்து அவல் என் தங்க்கை தான் என்டு 100 சதவீதம் உரீதீயானது,,,,,நான் ரேக்க நான் உனக்கு தேரீந்தவனாக இருந்தால் என்ன பன்னுவா? அவல் அப்படீனா ரேம்ப easy பயம் இல்லை உன்னை நம்பலாம்.

சரீ நான் என்னுடைய face காட்டுரேன் நீ உன்னோட face காட்டு என்டேன் ,அவலும் சம்மதீத்தால் அவலாய் பார்த்தால் ,,நான் என்னுடய் முகத்தை காட்டீனேன்,,,அவல் ?????அன்னா அன்ன அன்னா அன்னா>???? நீயா?????? Sorry என்ன மன்னீசீரு,என்டு சொல்லீ disconnect சைதால்,,

இந்த கதையீன் காத நாயகீ வேரு யாரும் இல்லை என்னுடன் பீரந்த என் தங்கை ரேக்கா தான். அதர்காக என்னை தவராக் நீனைக்க வேண்டாம். என்னுடைய தங்கை 9 வகுப்பு படீக்கீன்டால். நான் அவலை ஒரு நால் குட நீனைத்து கை அடீத்த்து கீடையாது ,நல்ல அன்னாகவே இருந்தேன்.

Comments

Scroll To Top