விடிய விடியக் கண்ட இன்பம்


Click to this video!

(Tamil Kamakathaikal - Vidiya Vidiya Kanda Inbam)

jalamohini 2015-10-12 Comments

Tamil Kamakathaikal – நான் ஒரு ைகராசியனா ேபாட்ேடாகிராபர். சினிமாவுக்கும் அலங்காரமாய் ேபாட்ேடா எடுப்பதற்கும் என்ைன ேதடி வருவார்கள். ஒரு சமயம் ஞாயிற்றுக் கிழமை.. மழை வருகிற மாதிரி இருந்ததால் கடை திறந்து வைத்திருந்த நான் கடையைப் பூட்டிக் கிளம்பினேன்..

அப்ேபாதுதான் அந்த அழகி என்னைத் ேதடி ேபாட்டோ எடுக்க வேண்டும் என்று வந்தாள்.. அவள் வாய் திறந்து ேபசியதில் இருந்து மட்டும்தான் ெதரிந்தது அவள் ஒரு அரவாணி.. என்று.. ெசான்னாலும் நம்ப முடியாத அளவுக்கு ெபண்ணைப் ேபால அவ்வளவு கவர்ச்சியாகவும் அழகாகவும் இருந்தாள். தன் ெபயர் மிதுனா என்று ெசான்னாள்.. நான் கடையைத் திறந்து அவளை உள்ளே அழைத்துப் ேபானேன்…

ெகாஞ்சம் ெசக்சியா எடுக்கணும் பரவாயில்லல்ல என்றாள்.. அதுக்ெகன்ன எடுத்துரலாம் என்று நான் கதவை சாத்தி தாளி்ட்ேடன்.. அவள் ேமக்கப் ரு°ம் ேபாய்…அரை மணி ேநரம் கழித்துதான் வந்தாள்… அவள் ேமக்கப்பையும் அழகையும் பார்த்து நான் திகைத்துப் ேபானேன்…

முதலில் ஸ்கர்ட்.. பிறகு சுரிதார் பின்பு ெலகின்ஸ் என்று மாறி மாறி உடை அணிந்து வந்தாள்… ஒவ்வொரு உடையிலும் அவள் மார் திமிறிக் ெகாண்டிருந்தது.. பின்புறம் வட்டமாய் அழகாய் இருந்தது.. உதடு காமரசம் ெசாட்டியது.. வட்டமான முகம்.. எடுப்பான உருவம்…

அடுத்து அவள் புடவை அணிந்து வந்தாள்.. மாராப்பை நழுவ விட்டு. வயிற்றைக் காட்டி.. பின்புறத்தைக் காட்டி பல ேபாஸ்களில் எடுத்துக் ெகாண்டே அதுவரை என் வேலையை மட்டும் கவனித்துக் ெகாண்ருந்த எனக்கு மு°டு மாறியது… புடவையை முந்தாைைனயை நழுவ விட்டு முலையை திமிறத் திமிறக் காட்டியது…

கொசுவத்தை கீறிறக்கி ெதாப்புள் ெதரிய வயிற்றைக் காட்டியது.. சூத்தைத் திீருப்பி வளைத்துக் காட்டியது இந்த படம் எல்லாம் எடுக்க எடுக்க எனக்கு உணர்ச்சி கூடி விட்டது..இப்போது ஒரு கையில் முந்தாைனைய பிடித்துக் ெகாண்டு வயிற்றைக் காட்டிக் ெகாண்டு நிற்க… நான் ேபாட்டோ எடுப்பதை விட்டு விட்டு அவள் பக்கத்தில் ேபானேன்…

என்னாச்சு என்றாள்… இதை ெதாட்டு பார்க்கலாமா என்றேன் அவள் பின் பக்கத்தைக் காட்டி. அவளும் ெவட்கமாய் சிரித்து விட்டு.. ெதாட்டுப் பார்த்துக்குங்க அதுக்கென்ன என்றாள். நான் முதலில் ேமலாக கை வைத்து தடவித்தான் பார்த்்்ேதன்.. அங்கே கை வைத்ததுமே பூல் கிளம்பிக் ெகாண்டது…

அடுத்து தடவி்த் தடவி ெமல்ல அழுத்தி வி்ட்டேன்.. ம்ம் அப்றம் என்றாள் சிரிப்போடு.. நான் பின்புறமாய் நின்று கிளம்பிக் ெகாண்ட என் சுன்னியை அவள் சூத்தில் வைத்து ேதய்த்ேதன்.. கையை முன்புறமாய் இடுப்புக்கு கொண்டு ேபாய் ேலசாய் பிசைந்தேன்..அப்படியே ேமேல கையை ெகாண்டு ேபாய் கும்மென்று இருந்த அவள் முலைப் பந்தை ெதாட்டு தடவினேன்..

அவள் குண்டியை அப்படியும் இப்படியுமாய் அசைத்து என் உணர்ச்சியை அதிகமாக்கினாள்..நான் முலையை நன்றாக கசக்க ஆரம்பித்ேதன்.. ேதாளில் தலை வைத்து அவள் கன்னத்ேதாடு கன்னத்தை உரசினேன்.. என் ேதாளைப் பற்றி ேசர்ல உட்காரச் ெசான்னாள்..

என்ன ேவணுமோ ெசஞ்சுக்குங்க.. என்று மாராப்பை நழுவ விட்டு எனக்கு ெநருக்கமாய் நின்றாள்.. வயிறு தளதளவென்றிருந்தது..அதில வாய் வைத்து முத்தம் ெகாடுத்தேன் நாக்கால் துழாவி சப்பிக் ெகாண்டே கையை பின்புறம் ெகாண்டு ேபானேன்.

. ேமடாய் இருந்த அவள் குண்டியில் ைக வைத்து தடவிக் ெகாடுத்ேதன். எனக்கு நன்றாக விரைத்துக் ெகாண்டது… அப்படியே சூத்தை ெமதுவாய் பிசைந்து ெகாடுத்ேதன்.. தடவத் தடவ இன்பமாய் இருந்தது.. வயிற்ைற நக்கி சப்பி வாய் வைத்து உறிஞ்சிக் ெகாண்டே.. சூத்தை நன்றாகத் தடவி உருட்டி பிசைந்து விட அவள் என் தலையை தடவிக் ெகாடுத்தாள்..

அவள் இப்பேபாது மண்டி ேபாட்டுக் ெகாள்ள மார்போடு முகத்ைத ைவத்து அழுத்திக் ெகாண்டு பரந்த முதுகில் கை வைத்து தடவி முதுகையும் இடுப்பையும் தடவினேன்.. அவள் முகத்தை எனக்குக் காட்ட உதட்ைட சப்பினேன்… என் கை இப்போது மாருக்கு வந்தது…

இரண்ைடயும் ெகாத்தாகப் பிடித்து அழுத்திப் பிசைந்தேன்… அவளும் என் சட்டையை விலக்கி விட்டு மார்க் காம்பை சப்பினாள்.. அவளை எழுப்பி மடியில் உட்கார வைத்துக் ெகாண்டு கால்களால் பின்னிக் ெகாண்டேன்… இரண்டு முலையையும் அழுத்திக் கசக்கினேன்…

ஊக்குகைளப் பிரித்து பிராவுக்குள் தளதளவென்று விம்மிக் ெகாண்டிருந்த முலைகளை அழுத்தி அழுத்தி விட்டேன்.. பிராவையும் கழட்டி விட அவள் முலைகள் ததும்பிக் ெகாண்டிருந்தது… உணர்ச்சி தாங்க முடியாமல் இரண்டு ேபரும் தரைக்கு வந்தேதாம்… முலையை வாய் வைத்து சப்பிக் ெகாண்டே. .

அவள் புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்.. வழவழவெவ்னறு இருந்தது அவள் ெதாைடகள்.. ேபாதும் ேவலை ெசய் என்று மண்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டாள…நான் ேபன்ைட கழட்டி விட்டு ஜட்டிக்குள் இருந்து சுன்னியை ெவளியே எடுக்க அவள் கை ேபாட்டு நன்றாய் குலுக்கி விட்டாள்…

அக்குள் வழியாய் கை ேபாட்டு முலைையக் கசக்கிக் ெகாண்டே பளபளவென்றிருந்த அவள் சூத்துக்குள் என் சுன்னியை திணி்த்ேதன்… அவளாக முன்னும் பின்னுமாய் இயங்க ஆரம்பித்தாள்…ெவறியேறி நான் திணித்து அழுத்தி உந்தினேன்…குபுக்கென்று என் சூடு தணிந்தது… அப்படியே இரண்டு ேபரும் ெகாஞ்ச ேநரம் பின்னிக் கிடந்ேதாம்.. ேபாதுமா என்றபடி எழுந்து தன் உடைகளை சரி ெசய்து ெகாண்டாள்…

ேபாறதுக்குள்ள இன்னொரு தடவை ெசஞ்சி விடறேன் வா என்றாள்.. எல்லா ேபாட்ேடாவும் எடுத்து முடிந்து.. கடைசியில் காக்ரா ேசாளியில் வந்த ேபாது எனக்கு மறுபடி தயாராகி இருந்தது… மினுமினுவென்றிருந்த அந்த உடையிலேயே அவளை அப்படியே தழுவிக் ெகாண்ேடன்… நின்றபடியே அவளை தழுவி முத்தம் ெகாடுத்தபடி முலையைக் கசக்கிக் ெகாண்டிருக்க.. அவள் கை ேபாட்டு என் பூலை உருவிக் ெகாண்டே இருந்தாள்..

நன்றாய் விரைத்ததும் என்னை ேசரில் உட்கார வைத்து வாய் வைத்து சப்பினாள்.. நான் குனிந்து பாவாடையோடு அவள் குண்டியை தடவி பிசைந்து ெகாண்டே இருக்க.. அவள் வாய்க்குள் நன்றாய் ேபான என் பூலை சப்பி ஒரு வழியாய் ஆட்டத்ைத முடித்து அவள் மறுநாள் ேபாட்ேடாக்களை வாங்கிக் ெகாள்வதாய் ெசால்லிப் ேபானாள்.. மறுநாள் வந்த ேபாது நான் பணமே வாங்கவில்ைல.. அதற்காக ஒரு முறை ஷாட் எடுக்க எனக்கு அனுமதி ெகாடுத்தாள்..

ேமக்கப் ரு°மிலேயே வைத்து அவளை இன்னொரு முறை சூத்தடித்து விட்டு அனுப்பினேன்… நான் சித்துூரில் தங்கி இருந்த ேபாது நடந்த சம்பவம் இது… ஒரு வீடு எடுத்து தங்கிக் ெகாண்டு பக்கத்தில் ஒரு ெமஸ்சில் சாப்பிட்டு வந்தேதன்… ெமஸ் நடத்தும் சன்னாசிக்கு ேகாமதி என்பவள் மனைவி.. கறுப்பாய இருந்தாலும் மைனா மாதிரி அத்தைன அழகாய் இருப்பாள்… ரவிக்கைக்குள் விம்மி நிற்கிறத மார்புகள்..

ேலசாய் மடிப்பு விழுந்த இடுப்பு.. தளதளவென்ற இடுப்பு.. கால்பந்து மாதிரி விம்மிய பின்புறம்… நான் சாப்பிடுவதை விட அவளை ரசிக்கிறதற்காகவே அவள் கடை்க்குப் ேபாக ஆரம்பித்ேதன்… எப்படியாவது இவளை மடக்கிப்ேபாட முடியாதா என்ற ஏககம் நாளுக்கு நாள் எனக்குள் அதிகமாகிக் ெகாண்டே ேபானது..

ஆனால் சன்னாசி எப்போதும் கடையில் இருந்ததால் அவளை ெநருங்க என்னால் முடியவில்ைல.. ஒத்துக் ெகாள்வாளா என்று முதலில் ெதரிய ேவண்டும்… ஒரு நாள் டீ குடிக்க ேபாது.. அவள் மட்டும்தான் இருந்தாள்.. டீ ேபாட்டுக் ெகாடுத்து விட்டு கிரைன்டரில் மாவு அரைத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்..

அப்போது அவள் மாராப்பு விலகி திம்மென்று ரவிக்கையில் புடைத்துக் ெகாண்டிருந்த முலைகளும் வயிறும் ெதாப்புளும் தரிசனம் தந்தது… நான் டீ குடிக்கிறது ேபால் ரசித்து அதை பார்த்துக் ெகரண்டே இருந்தேதன்.. நான் பார்ப்பதை அவளும் கவனித்து விட்டாள்… கை மாவாய் இருந்ததால் மாராப்பை இழுத்துக் ெகாண்டு விட முடியவில்ைல… நான் அவள் முலையைப் பார்த்துக் ெகாண்டே டீயை உறிஞ்சி இழுக்க..

அவள் என்னைப் பார்த்து கள்ளச் சிரிப்போடு மறுபுறம் திரும்பிக் ெகாண்டாள்.. பின்னாலயும் நல்லாதான் இருக்கு.. என்றேன்.. நீங்க ெராம்ப ேமாசம் என்றவள் கையை கழுவி மாராப்ைப சரி ெசய்து ெகாண்டாள்… ஏன் பார்க்க கூடாதா.. என்றேன் ஏக்கமாய். அதெல்லாம் கூடாது என்றாள்..

முறைப்பு இல்லாமல் முகத்தில் சிரிப்பு மறைந்திருந்ததில் எனக்கு தைரியம் இன்னும் அதிகமானது. நான் என்ன ேகட்டேனா பார்க்கத்தான ெசஞ்சேன் என்றேன்.. ஓஒ ேகக்க ேவற செய்விங்களா என்றாள்.. ஏன் கேட்டா தர மாட்டிங்களா என்றேன் ம்கூம் அதெதல்லாம் கிடையாது என்ற ேபாதும் அவள் முகத்தில் சிரிப்பு இருக்க.. ஆக படிகிறவளாய்த்தான் பட்டது எனக்கு…. இனி ெமலல ெமல்லதான் ெநருங்க ேவண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தேதன்..

Comments

Scroll To Top